Privacy Policy - Bits of War

Newsletter

Sign up to our newsletter

For english version scroll down.

Polityka prywatności w Sklepie internetowym www.bitsofwar.comInformacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Artur Sęk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kromlech Artur Sęk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa NIP:1180897994 REGON: 141364721.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.


Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Kromlech Artur Sęk
ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com

 • poczty tradycyjnej: ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

 • w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

 • w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;

 • dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

 • dane dotyczące usług marketingowych.

   

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.


Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz poniżej:

   

Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - realizowanie płatności,

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - zrealizowanie zamówienia (wysyłka),

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zrealizowanie zamówienia (wysyłka),

Express Kurier z siedzibą w Warszawie - zrealizowanie zamówienia (wysyłka),

GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie - Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl,

Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) z siedzibą w USA - Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk,

Google Inc. z siedzibą w USA - Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords,

Google Inc. z siedzibą w USA - Analizowanie aktywności Klientów,

Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii - Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi,

Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com,

Instagram LLC. z siedzibą w USA - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com,

Twitter Inc. z siedzibą w USA - Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.


Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.


Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).


 

Privacy policy of the Online Shop www.bitsofwar.com

 

 


General information

This document specifies the Privacy and cookies policy of the Online Shop (,,Online Shop”). The Administrator of the Online Shop is Artur Sęk who conducts business activity under the business name Kromlech Artur Sęk, entered to the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) maintained by the Minister of Development, address: 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa, Taxpayer Identification Number (NIP): 1180897994, National Official Register of Business Entities (REGON) number: 141364721.

The words with capital letters bear the meanings defined in the rules and regulations of the Online Shop.

Personal data collected by the Administrator of the Online Shop is processed pursuant to the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the (EU) Council 2016/679 of 27/04/2016 on the protection of natural persons as regards personal data processing, on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal of the EU L 119, pg. 1) hereinafter referred to as: GDPR.

The Administrator of the Online Shop does the utmost to protect privacy and information shared with him and related to Customers of the Online Shop. The Administrator exercises due diligence to choose and apply proper technical measures, including ones of programming and organisational character, to ensure the protection of data; he especially secures data against sharing with unauthorised people, disclosure, loss, damage, unauthorised modification, and processing in breach of applicable legal provisions.

Target customers of Products and Services available at the website are not children under 16 years of age. The Controller of personal data does not provide for intentional acquisition of data related to children under 16 years of age.

 

Personal data

Controller of personal data

The Controller of your personal data is: 

Kromlech Artur Sęk,
1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa

Regarding your personal data, you may contact the Controller of personal data via:

e-mail: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com,
mail: 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa.

 

Aims of and legal basis for personal data processing

The Controller of personal data processes your personal data for the following purposes and within this scope:

 - to take actions before entering into the agreement on your request (to create your account, etc.), that is data specified in the registration form in the Online Shop, to be exact your e-mail address, password and sex; if the Account is registered with an external authentication service, such as Google+ or Facebook, we save your full name, and if while buying Products, we keep your full name and data specified to facilitate the delivery of the order, such as the delivery address; to provide Services which require the creation of the Account, such as: keeping the history of orders or to inform you about statuses of orders, we process your data specified in the Account and data specified while buying Products;

 - to provide services which do not require that you create the Account or purchase any Product, that is to browse the website of the Online Shop and search for Products, we process personal data related to your activity in the Online Shop, in other words information about Products you browse, data on sessions of your device, operating system, browser, location, unique ID, IP address;

 - to fulfil the Product sales agreement (to deliver ordered Products, etc.), we process personal data specified as you buy Products, such as your full name, e-mail, address and payment information; if you purchase Products via your Account, we also save your password;

 - to compile statistics on the use of respective functionalities available in the Online Shop, to facilitate the use of the Online Shop and to ensure the IT safety of the Online Shop, we process personal data related to your activity in the Online Shop and amount of time spent on each web page of the Online Shop, your search history, location, IP address, device ID, as well as data related to your web browser and operating system;

 - to establish, assert and exercise legal claims and defend ourselves against them in court proceedings and other enforcement authorities, we may process your personal data specified while buying Products or creating the Account, together with other data necessary to prove the existence of a legal claim or which stems from a legal requirement, injunction or another legal procedure;

 - to handle complaints, claims and requests, and to reply to questions from Customers, we process personal data specified by you in the contract form, complaints, claims and requests or to answer questions in another way and certain personal data you specify in your Account, as well as information related to the order for a specific Product and other Services we provide which are the reason for your complaint, claim or request and data contained in documents enclosed to your complaints, claims and requests;

 - to market our Products and Services as well as our customers' and partners', including remarketing, we process personal data you specify as you create and update your Account, information related to your activity in the Online Shop, including orders, which are registered and stored with cookies, especially the history of orders, searches and clicks in the Online Shop, login and registration dates, history and your activity related to our communication with you. In the case of remarketing, we use data on your activity to reach you with our marketing messages outside the Online Shop and, with this end in mind, we use services of external providers. These services involve displaying our messages on websites other than the one of the Online Shop. You will find more details in the provisions related to cookies;

 - for contests and loyalty programs, that is to inform you about the number of your points, prizes or to advertise Products and Services in our range, we use your personal data specified in the Account and data specified as you register for contests or loyalty programs. Detailed information on the subject is always specified in conditions for the participation in a given contest or loyalty program;

 - for us or our partners to research the market and survey opinions, that is information about orders, your data specified in the Account as you buy Products, e-mail address. We do not use data collected during the market research and opinion survey for advertising. Detailed hints are provided in information on a given survey or where you enter your data.

 

Categories of relevant personal data

 The Controller of personal data processes the following categories of relevant personal data:

- contact information;
- information related to your activity in the Online Shop;
- information related to your orders in the Online Shop;
- information related to your complaints, claims and requests;
- information related to marketing services.

 

Voluntary provision of personal data

 Your submission of required personal data is voluntary and is the condition on which the Controller of personal data may provide you with services via the Online Shop.

 

Data processing time

Personal data will be processed for a period necessary to deliver orders, provide services and for marketing activities and other services provided on behalf of the Customer. Personal data will be erased in the following cases:

 - when the data subject asks for it to be erased or withdraws his/her consent to its processing;

 - when the data subject does not take any actions for 10-plus years (inactive contact);

 - after receiving the notification that stored data is expired or inaccurate.

Some data within this scope: e-mail and full name, may be stored for the next three years for evidentiary purposes or to hand complaints and legal claims related to services provided by the Online Shop – these types of data will not be used for marketing.

Information on orders for Products and paid services, contests and loyalty programs will be stored for five years from the date an order is delivered.

We store data on Customers who are not logged in for a period corresponding to the life cycle of cookies saved on devices or until they are deleted from the Customer's device by the Customer.

Your personal data related to preferences, behaviours and selection of marketing content may be used as basis for automated decisions to determine sales opportunities of the Online Shop.

 


Recipients of personal data 

We share your personal data with the following categories of recipients:

a. national authorities, such as the prosecutor's office, President of the Office for Personal Data Protection, President of the Office of Competition and Consumer Protection, if they ask us for it,

b. providers of services we use to run the Online Shop, for instance to deliver orders. Depending on contractual arrangements and circumstances, these entities, acting on our request or independently, specify aims and processing methods; you will find the index of providers below:

Paypal Polska sp. z o.o. located in Warsaw - Execution of payment

mBank S.A. located in Warsaw - Execution of payment
Poczta Polska S.A. (Polish Post) located in Warsaw - Execution of order
Operator DPD sp. z o.o. located in Warsaw - Execution of order
Operator Express Kurier located in Warsaw - Execution of order
Law Firm GP Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. located in Kraków - Presenting the Certificate of Conformity through the Internet Service of solidnyregulamin.pl
Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) located in USA - Measuring website traffic, reporting application errors, creating statistics
Google Inc. located in USA - Determining Client profile – Google AdSense and Google Adwords
Google Inc. located in USA - Analysing Client activity
Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) located in Ireland - Measuring effectiveness of advertising campaigns, managing advertising campaigns
Facebook Ireland located in Ireland - Popularizing the Online Shop through the social media service of Facebook.com
Instagram LLC. located in USA - Popularizing the Online Shop through the social media service of Instagram.com
Twitter Inc. located in USA - Popularizing the Online Shop through the social media service of twitter.com

 

Rights of the data subject

Under the GDPR, you have the right to: 

request the access to your personal data;
request that your personal data be rectified;
request that your personal data be erased;
request that the processing of your personal data be restricted;
object to the processing your personal data;
request that your personal data be transferred.

The Controller of personal data, without undue delay – at any rate, within a month since the request is received – will inform you about actions taken in relation to your request. If necessary, the period of one month may be extended for the next two months due to a complicated character or your request or a number of requests.

At any rate, the Controller of personal data will inform you about the extension of this period within a month since the request is received and specify the cause for delay.


Right of access to personal data (Art. 15 GDPR)

You have the right to be informed by the Controller of personal data if your personal data is processed.

If the Controller processes your personal data, you have the right to:

 - access it;
 - be informed about aims of the processing, categories of processed personal data, recipients or categories of recipients of this data, planned retention period for your personal data or criteria to establish this period, your rights under the GDPR and the right to complain to the supervisory authority, about the source of this data, automated decision-making, including profiling and protection used in relation to the transfer of this data outside the European Union;
 - receive a copy of your personal data.

If you would like to request the access to your personal data, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Right to rectification of personal data (Art. 16 GDPR)

 If your personal data is inaccurate, you have the right to request that the Controller rectify it immediately. 

You also have the right to request that the Controller complete your personal data.

If you would like to request that your personal data be rectified or completed, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.

If you have registered in the Online Shop, you may rectify and complete your personal data by yourself after logging in the Online Shop.

 

Right to erasure of personal data, referred to as "the right to be forgotten" (Art. 17 GDPR)

You have the right to request that the Controller of personal data erase your personal data, if:

 - it is no longer necessary for purposes for which it has been acquired or otherwise processed;
 - you have withdrawn your consent in so far as your personal data has been processed under your consent;
 - your personal data has been processed illegally;
 - you have objected to the processing of your personal data for direct marketing, including profiling, in so far as this processing is related to direct marketing;
 - you have objected to the processing of your personal data in relation to the processing necessary to perform a task in the public interest or processing for purposes derived from legally justified interests pursued by the Controller of personal data or third party.

Despite the request that your personal data be erased, the Controller of personal data may still process your data to establish, assert and exercise legal claims, of which you will be informed.

If you would like to request that your personal data be erased, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.

 

Right to restriction of personal data processing (Art. 18 GDPR)

You have the right to restrict the processing of your personal data if:

 - you question the accuracy of your personal data – the Controller of personal data will restrict the processing of your personal data for a period allowing for the verification of this data;
 - if the processing of your personal data is unlawful and if you request that the processing of your personal data be restricted instead of having it erased;
 - your data is no longer required for processing but still necessary to establish, assert or defend your legal claims;
 - if you have objected to the processing of your personal data – until it has been determined if legitimate interests of the Controller of personal data override the grounds you have specified in your objection.

If you would like to request that the processing of your personal data be restricted, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.


Right to object to personal data processing (Art. 21 GDPR)

You have the right to object to the processing of your personal data at any moment, including profiling, in relation to:

 - processing necessary to perform a task in the public interest or processing for purposes derived from legally justified interests pursued by the Controller of personal data or third party;
 - processing for purposes of direct marketing.

If you would like to object to the processing of your personal data, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.

 

Right to personal data portability (Art. 20 GDPR)

You have the right to receive your personal data from the Controller in a structured, commonly used and machine-readable format and to transmit it to another controller of personal data.

You may also request that the Controller of personal data send your personal data directly to another controller (if technically feasible).

If you would like to request that your personal data be transferred, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com.

 

Right to withdraw consent

You may withdraw your consent to the processing of your personal data at any moment.

The withdrawal of your consent to the processing of your personal data does not affect the lawfulness of the processing based on your consent before the withdrawal.

If you would like to withdraw your consent to the processing of your personal data, send your request to this address: shop@bitsofwar.com ; artur.kromlech@gmail.com or use the proper functions of the Account.


Complaint to the supervisory authority

If you think that the processing of your personal data violates the GDPR, you have the right to complain to the supervisory authority, especially in the member state of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

In Poland, the supervisory authority within the meaning of the GDPR is the President of the Office for Personal Data Protection.