Terms and conditions - Bits of War

Newsletter

Sign up to our newsletter

For english version scroll down.

Regulamin Sklepu Internetowego – www.bitsofwar.com.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bitsofwar.com. Sklep prowadzi Artur Sęk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kromlech Artur Sęk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa NIP: 1180897994 REGON: 141364721, zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

  1. adres poczty elektronicznej: support@bitsofwar.com;

    

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.bitsofwar.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Regulamin – niniejszy dokument;

 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2. za pośrednictwem operatora pocztowego;

  3. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.


VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w euro, dolarach amerykańskich, dolarach australijskich, dolarach kanadyjskich i złotych polskich  według wyboru Klienta i zawierają wszystkie składniki.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.


IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Kromlech Artur Sęk, ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: support@bitsofwar.com.

 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Kromlech Artur Sęk, ul. Tołstoja 1/55, 01-910 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: support@bitsofwar.com.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.


XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.


XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.Terms and Conditions for the Online Shop – www.bitsofwar.comI. General provisions

 1. These Terms and Conditions specify the general conditions and ways of provision of services electronically and selling via the Online Shop www.bitsofwar.com. The Shop is operated by Artur Sękwho conducts business activity under the business name Kromlech Artur Sęk, entered to the Central Registration and Information on Economic Activity (CEIDG) maintained by the Minister of Development, address: 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa, Taxpayer Identification Number (NIP): 1180897994, National Official Register of Business Entities (REGON) number: 141364721, hereinafter referred to as the Seller.

 2. The Seller may be contacted by:

  1. email: support@bitsofwar.com

   These Terms and Conditions are always available at the website www.bitsofwar.com, which allows to download, display and record their contents by printing or saving them to a data carrier at any time.

 3. The Seller informs that taking advantage of services provided electronically may be associated with a risk to any user of the Internet of introducing a malware on a computer system or obtaining and modifying Customers' data by unauthorized persons. Therefore the Customer should apply appropriate technical measures to minimize the above-mentioned risks, in particular by the use of antivirus and firewall.


II. Definitions

The terms used in these Terms and Conditions shall have the following meaning:

 1. Business Days – these shall be the days from Monday to Friday, excluding public holidays;

 2. Customer – a natural person with a full legal capacity, a natural person who conducts business activity, a legal entity or an organizational unit without legal personality, vested with a legal capacity by special provisions, who places the Order in the Online Shop or uses other Services available in the Online Shop;

 3. Civil Code – the Act of 23 April 1964 (Journal of Laws No. 16, Item 93, as amended);

 4. Account – a section of the Online Shop ascribed to the Customer that he can use to perform specific actions in the Online Shop;

 5. Consumer – the Customer being a consumer within the meaning of the provisions of Article 22 [1] of Civil Code;

 6. Entrepreneur – the Customer being an entrepreneur within the meaning of the provisions of Article 43[1] of Civil Code;

 7. Terms and Conditions – this document;

 8. Goods – the product presented in the Online Shop, with its description available with each of the presented products;

 9. Sales Agreement – a sales agreement of Goods within the meaning of the Civil Code, concluded between the Seller and the Customer;

 10. Services – the services rendered electronically by the Seller for the benefit of Customers within the meaning of the provisions of the Act on Rendering Electronic Services dated 18 July 2002 (Journal of Laws No. 144, Item 1204, as amended);

 11. Act on Consumer Rights – the Act on Consumer Rights dated 30 May 2014 (Journal of Laws 2014, No. 827);

 12. Act on Rendering Electronic Services – the Act on Rendering Electronic Services dated 18 July 2002 (Journal of Laws No. 144, Item 1204, as amended);

 13. Order – declaration of the Customer’s will leading directly to the conclusion of a Sales Agreement, specifying in particular the kind and amount of Goods.


III. Terms of Use for the Online Shop

 1. The Online Shop may be accessed if the IT equipment used by the Customer meets the following minimum technical requirements:

  1. a computer or a mobile device with access to the Internet,

  2. access to electronic mail,

  3. a browser Internet Explorer - version 11 or newer, Firefox - version 28.0 or newer, Chrome - version 32 or newer, Opera - version 12.17 or newer, Safari - version 1.1. or newer,

  4. Cookies and Javascript turned on in the web browser.

 2. Using the Online Shop shall mean every activity of the Customer which familiarizes him with the Shop content.

 3. The Customer shall be obliged in particular:

  1. not to provide and not to transfer any content forbidden by provisions of law, e.g. the content which is defamatory, promotes violence or infringes personal rights and other rights of third parties,

  2. to use the Online Shop in the manner not interfering with its functioning, in particular by using specific software or devices,

  3. not to perform any actions such as: sending unsolicited commercial information (spam) or placing it within the Online Shop,

  4. to use the Online Shop so as not to disturb other Customers and the Seller,

  5. to use all the content within the Online Shop solely for one’s own personal purposes,

  6. to use the Online Shop in accordance with the provisions of law applicable at the area of the Republic of Poland, with the Terms and Conditions, and also with the general rules governing the use of the Internet.


IV. Services

 1. The Services are made available by the Seller in the Online Shop free of charge and are rendered by the Seller 24 hours a day, 7 days a week.

 2. The Service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be available upon registration. To register it is required to fill out and accept the registration form available on one of the Online Shop websites. The agreement for the provision of service which involves maintenance of an Account in the Online Shop shall be concluded for an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove the account or uses the button “Delete Account” (Polish: “Usuń Konto”).

 3. The Customer may receive the Seller’s commercial information in the form of messages sent to the Customer’s electronic mail address (the Newsletter service). To receive such information, the Customer must provide a valid electronic mail address or activate an appropriate field in the registration form or the Order form. The Customer may, at any time, withdraw his consent to receive commercial information. The agreement for the provision of the Newsletter service shall be concluded an indefinite period and shall be terminated when the Customer submits a request to remove his email address from the Newsletter subscription list or when he unsubscribes by the link included in the message sent as part of the Newsletter service.

 4. The Seller shall have the right to organize occasional competitions and promotions, the terms of which shall always be presented on the Shop websites. The Online Shop promotions may not be combined unless the Terms and Conditions for the given promotion provide otherwise.

 5. If the Customer breaches these Terms and Conditions, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may terminate the agreement for the provision of Services upon a 14 days’ notice.


V. The Conclusion Procedure for the Sales Agreement

 1. Information about the Goods as provided on the Shop websites, in particular their descriptions, technical and functional parameters as well as prices constitute an invitation to conclusion of an Agreement within the meaning of Article 71 of the Civil Code.

 2. All the Goods available in the Online Shop are free of physical and legal defects and have been legally introduced to the Polish market.

 3. To place an Order, an active electronic mail account is required.

 4. If the Order is placed via the Order form available on the Online Shop website, the Customer places the Order with the Seller electronically, which constitutes an offer to conclude an Agreement for the Sales of the Goods being the subject of the Order. The offer made electronically shall be binding for the Customer if the Seller sends - to the electronic mail address provided by the Customer - a confirmation of acceptance of the Order for processing, in the form of the Seller’s declaration of acceptance of the Customer’s offer; upon its receipt by the Customer the Sales Agreement shall be concluded.

 5. The sales Agreement shall be concluded in English and its provisions shall correspond to the Terms and Conditions.


VI. Delivery

 1. Delivery of the Goods is carried out of worldwide and is performed to the address indicated by the Customer when placing the Order.

 2. The Customer may choose the following forms of delivery of the ordered Goods:

  1. by a courier company,

  2. by a post operator,

  3. personal pick-up at the Seller’s personal pick-up point.

 3. On the Shop websites, in the description of the Goods, the Seller informs the Customer about the number of Business Days needed to process the Order and to deliver it, as well as about the delivery charges.

 4. The deadline for delivery and processing of the Order shall be calculated per Business Days, in accordance with Paragraph VII Subparagraph 2.

 5. The Seller shall deliver a receipt or a VAT invoice together with the Goods for the Goods delivered.

 6. If the ordered Goods have different delivery deadlines, the longest deadline shall apply to the whole Order.

 

VII. Prices and methods of payment

 1. The prices for the Goods are provided in Euro, USD, AUD, CAD and PLN, as selected by the Customer and they include all the components.

 2. The Customer may choose the following payment methods:

  1. bank transfer to the Seller’s bank account (in this case the Order’s processing shall commence after the Seller sends a confirmation of acceptance of the Order to the Customer, and the Goods shall be dispatched immediately after the funds are credited on the Seller’s bank account and after the Order is completed);

  2. cash upon personal pick-up - payment at the Seller’s personal pick-up point (in this case the Order shall be processed immediately after the Seller sends a confirmation of acceptance of the Order to the Customer, and the Goods shall be released at the Seller’s personal pick-up point);

  3. electronic payment (n this case the Order’s processing shall commence after the Seller sends a confirmation of acceptance of the Order to the Customer and after the Seller receives information from the system of the payment processing agent that the Customer has made the payment, and the Goods shall be dispatched immediately after the Order is completed).

 3. On the Shop websites, in the description of the Goods, the Seller informs the Customer about the time when he must make the payment for the Order. If the Customer fails to make the payment within the time specified in the previous sentence, the Seller - after a prior ineffective cease and desist letter setting an appropriate deadline - may withdraw from the Sales Agreement under Article 491 of the Civil Code.


VIII. The right to withdraw from the Agreement

 1. The Customer who is a Consumer may withdraw from the Agreement without specifying the reason by submitting an appropriate declaration within 14 days. To keep this deadline it is enough to send this declaration before its lapse.

 2. The Consumer may compose the declaration by himself or use the form of declaration of withdrawal from Agreement, which constitutes Appendix No. 1 to the Terms and Conditions.

 3. The 14-days’ deadline shall be calculated from the day when the Goods were delivered or - in the case of an Agreement for Services - from the day it was concluded.

 4. Upon receipt of the Consumer’s declaration of withdrawal from the Agreement, the Seller shall send a confirmation of receipt of the declaration of withdrawal from Agreement to the Consumer’s electronic mail address.

 5. The right to withdraw from Agreement by the Consumer shall be excluded in the following cases:

  1. for rendering services, if the Seller has performed the service in full with express consent on the part of the Consumer who had been informed - before the service was commenced - that upon completion of the service he shall lose the right to withdraw from agreement;

  2. for an agreement the price or remuneration for which depends on fluctuations on the financial market that are beyond control of the Seller and that may occur before the lapse of the time allowed for withdrawal from the agreement;

  3. for an agreement where the subject of the service are non-prefabricated Goods manufactured as per the specifications of the Consumer or serving to satisfy his unique needs;

  4. for an agreement where the subject of the service are Goods which deteriorate quickly or have a short shelf life;

  5. for an agreement where the subject of the service are Goods delivered in a sealed packaging that cannot be returned if opened, due to health protection issues or for sanitary reasons, if the packaging is opened after delivery;

  6. for an agreement where the subject of the service are Goods which after delivery, due to their nature, remain inseparably connected with other items;

  7. for an agreement where the subject of the service are alcoholic beverages, the price of which was agreed on conclusion of the Sales Agreement, and which may be delivered only after 30 days, and the value of which depends on fluctuations on the market that are beyond control of the Seller;

  8. for an agreement where the Consumer expressly requested the Seller to visit him in order to perform an urgent repair or maintenance; if the Seller additionally performs other services than those requested by the Consumer, or if he delivers other Goods than the spare parts necessary for the repair or maintenance, the Consumer shall have the right to withdraw from agreement as regards the additional services or Goods;

  9. for an agreement where the subject of the service are audio or video recordings or computer software delivered in a sealed packaging, if the packaging is opened after delivery; the delivery of journals, periodicals or magazines, except for a subscription agreement;

  10. for an agreement concluded in a public auction;

  11. for an agreement for rendering services in the scope of accommodation, other than for residential purposes, transport of items, car rental, catering, services connected with leisure, entertainment, sports or cultural events, if the agreement indicates the day or period when the service is to be rendered;

  12. for an agreement for the delivery of digital content which is not recorded on a material carrier, if the performance of the service commences upon an express consent of the Consumer before the lapse of the time for withdrawal from agreement and after he has been informed by the Seller about losing the right to withdraw from the agreement.

 6. In the case of withdrawal from a distance Agreement, such an Agreement shall be deemed not concluded. What the parties have rendered shall be returned in an unchanged condition, unless the change was necessary within the scope of the ordinary management, in particular to determine the nature, features and functioning of the item. The items should be returned immediately, not later than within 14 days. The purchased Goods should be returned to the address of the Seller.

 7. The Seller shall immediately, but not later than within 14 days from receipt of the Consumer’s declaration on withdrawal from the Agreement, return to the Consumer all the payments he has made, including the costs of delivery for the Goods. The Seller shall refund the payment with the same method of payment as was used by the Consumer, unless the Consumer agrees to another way of refund, whereas such a refund shall not generate any cost for the Consumer. The Seller may withhold the refund of payment received from the Consumer until he receives the returned item or the Consumer provides a proof of its return dispatch, whichever comes first, unless the Seller offered to pick up the item from the Consumer by himself.

 8. If the form of delivery of the Goods selected by the Consumer is other than the least expensive, regular form of delivery offered by the Seller, the Seller shall not be obliged to refund to the Consumer any additional costs he has incurred.

 9. The Consumer shall only incur the direct cost of return of the Goods, unless the Seller has agreed to incur that cost.


IX. Complaints for the Goods under warranty

 1. The Seller undertakes to deliver Goods free from defects.

 2. The Seller shall be liable towards the Customer who is a Consumer, under warranty for defects in accordance with the provisions laid down in Article 556 – 576 of the Civil Code.In relation to the Customers who are Entrepreneurs warranty is excluded.

 3. Complaints arising out of a breach of the Customer’s rights guaranteed by law or under these Terms and Conditions should be sent to the following address: Kromlech Artur Sęk, 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa, to the electronic mail address: support@bitsofwar.com.

 4. In order for the complaint to be processed, the Customer should send or deliver the Goods in question, attaching the proof of purchase, if possible. The Goods should be delivered or sent to the Seller address.

 5. The Seller undertakes to process each complaint within 14 days.

 6. If there are any deficiencies in the complaint, the Seller shall request the Customer to supplement it as necessary, immediately, but not later than within 7 days from the date when the Customer received the request.


X. Complaints for electronic services

 1. The Customer may complain to the Seller about functioning of the Shop and using the Services. Complaints may be submitted in writing to the following address: Kromlech Artur Sęk, 1/55 Tołstoja Street, 01-910 Warszawa, to the electronic mail address: support@bitsofwar.com.

 2. In the complaint, the Customer should indicate his name and surname, address for correspondence, the kind and description of the present problem.

 3. The Seller undertakes to process each complaint within 14 days, and if this is not possible - to inform the Customer within that time when the complaint will be processed. If there are any deficiencies in the complaint, the Seller shall request the Customer to supplement it as necessary, within 7 days from the date when the Customer received the request.


XI. Guarantees

 1. The Goods may possess the guarantee of the manufacturer, Seller or importer.

 2. For the Goods covered by a guarantee, the information regarding the existence and contents of the guarantee, and also the time for which it has been concluded is always presented in the description of the Goods on the Shop websites.


XII. Out-of-court ways of settling complaints and pursuing claims

 1. The Customer who is a Consumer has, among others, the following possibilities to use the out-of-court ways of settling complaints and pursuing claims:

  1. he has the right to refer to a permanent amicable consumer court operating by the Commercial Inspection with a request to settle a dispute arising out of the concluded Sales Agreement;

  2. has the right to refer to the voivodeship inspector of the Commercial Inspection with a request to initiate mediation proceedings for amicable settlement of the dispute between the Customer and the Seller;

  3. may obtain free support for settlement of the dispute between the Consumer and the Seller, using also the support of the poviat (municipal) consumer rights adviser or a social organisation whose statutory tasks include protection of Consumers (among others, the Federation of Consumers, the Society of Polish Consumers). The advice is provided by the Federation of Consumers on the toll-free number of consumers’ hotline 800 007 707 and by the Society of Polish Consumers at the electronic mail address porady@dlakonsumentow.pl.

  4. may report his complaint via the European ODR platform available at the address:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. Protection of personal information

The Seller collects and processes the personal information of the Customers in accordance with applicable provisions of law and with the Privacy Policy.


XIV. Final Provisions

 1. All and any rights of the Online Shop, including economic copyrights, intellectual property rights to its name, internet domain, the Online Shop website, and also to forms, logotypes are the property of the Seller and may be used solely in the manner indicated in and consistent with the Terms and Conditions.

 2. Any disputes arising between the Seller and the Customer who is a Consumer shall be settled by competent courts in accordance with applicable provisions of the Code of Civil Procedure.

 3. Any disputes arising between the Seller and the Customer who is an Entrepreneur shall be settled by a competent court of jurisdiction proper for the seat of the Seller.

 4. The matters not provided for in these Terms and Conditions shall be governed by the provisions of the Civil Code, the Act on Rendering Electronic Services, the Act on Consumer Rights and other applicable provisions of Polish law.

 5. Each Customer shall be informed about any changes to these Terms and Conditions by information available at the homepage of the Online Shop presenting a list of amendments and their effective dates. The Customers who possess an Account shall be additionally informed about the changes and presented with their list by a message sent to their electronic mail address. The effective date for any amendment shall fall at least 14 days after its publication. If the Customer who has a Customer Account does not accept the new content of the Terms and Conditions, he shall be obliged to inform the Seller about it within 14 days from being informed about the amendment of the Terms and Conditions. Failure to accept shall result in termination of Agreement.