Cookies Policy - Bits of War

Newsletter

Sign up to our newsletter

For english version scroll down.

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

  • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • konfiguracji Sklepu Internetowego;

  • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 

Cookies Policy


General information

While browsing the web pages of the Online Shop, HTTP cookies are used, hereinafter referred to as cookies, in other words small text data files, saved on your end-device while using the Online Shop. Their use is aimed at facilitating the operation of our Online Shop website.

These files allow us to identify the software you are using and tailor our Online Shop to your needs.
Cookies usually contain the name of the domain from which they come, duration of their storage on the device and values assigned to them.

 

Safety

Cookies we use are safe for your devices. Therefore, no viruses and no unwanted or malicious software can affect your devices via cookies.

 

Types of cookies

We use two types of cookies:

 - session cookies: stored and kept on your device until the web browser is closed. Saved information is then permanently deleted from the memory of your device.
This mechanism does not allow the acquisition of any personal data or confidential information from your device.

 - persistent cookies: stored and kept on your device until deleted. Closing the web browser or switching off the device does not cause them to be removed from your device. This mechanism does not allow the acquisition of any personal data or confidential information from your device.


Aims

We also use cookies of external entities for the following purposes:

 - configuration of the Online Shop;

 - presentation of the Conformity Certificate via the internet service solidnyregulamin.pl, the administrator of which is GP Kancelaria Radców Prawnych Poniatowska – Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. registred office at Cracow, the Privacy Policy is available at the following link: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;

 - preparation of statistics which help to understand how the Online Shop Customers use websites, which allows to improve their structure and content by means of analytical tools of Google Analytics, the administrator of which is Google Inc registred office at USA, the Google Privacy Policy is available at the following links: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

 - definition of the Customer profile in order to present him appropriate materials in advertising networks, by means of the internet advertisement tool Google AdWords, the administrator of which is Google Inc. with its seat in USA, the Google Privacy Policy is availabl eat the following links: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

 - promotion of the Online Shop by means of the social network service Facebook.com, the administrator of which is Facebook Inc. with its seat in USA or Facebook Ireland registred office at Ireland, the Facebook Privacy Policy is availabl eat the following link: https://www.facebook.com/help/cookies/;

 - promotion of the Online Shop by means of the social network service Instagram.com, the administrator of which is Instagram LLC. with its seat in the USA, Privacy Policy is available at the following link: https://help.instagram.com/155833707900388.

To be familiar with rules for the use of cookies, we recommend that you read the privacy policies of the companies mentioned above.

Cookies may be used by advertising networks, especially Google, to display ads tailored to your preferences. To do so, information may be saved on your Internet behaviour or your activities on the website.
To browse and edit information on your preferences, collected by the advertising network of Google, you may use the tool available at this address: https://www.google.com/ads/preferences/.
You may change the cookie settings by yourself at any moment in the options of the web browser or service, to specify conditions for storing such files and granting access to your device via them. You may change these settings to block the automatic handling of cookies in the options of your web browser or to be informed every time they are stored on your device. Detailed information on the options and methods for handling cookies is available in the settings of your software (web browser).